Jsme spolehlivá firma
Na trhu od roku 2005!
Na našich klientech nám záleží! A proto Vás nenecháme ve štychu a budeme s Vámi při kontrole státního orgánu nebo při šetření úrazů či nehod.

Hasicí přístroje


Něco málo ze zákona

Dle zákona o požární ochraně č. 133 / 1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je každý povinen si počínat tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí nebo ohrožení sebe nebo osoby blízké anebo nebrání-li mu v tom důležitá okolnost, a potřebnou věcnou pomoc.
 

Co hoří a čím to hasit

Pro správnou volbu hasicího přístroje je nutné znát jednotlivé třídy požárů. Toto rozdělení je velice důležitým aspektem. Třída požáru znamená údaj, který označuje skupenství jednotlivé hořlavé látky. Tento údaj najdete i na vlastním hasicím přístroji. Rozdělení tříd požárů:
A – pevné látky hořící plamenem nebo žhnutím jako např. dřevo, uhlí, textil, papír, seno, sláma a plasty
B – kapalné látky a látky, které do kapalného skupenství přecházejí jako např. benzin, nafta, oleje, barvy a laky, ředidla, éter, aceton, vosky a tuky, asfalt, pryskyřice a mazadla
C – plynné látky hořící plamenem jako např. propan-butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan a vodík
D- lehké alkalické kovy jako např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem
 

Různé druhy hasicích přístrojů

Asi nám všem nejznámější a nejrozšířenější druh hasicího přístroje. Tyto přístroje mají různé množství a druhy hasební látky. Množství hasební látky se pohybuje v rozmezí od 2 – 9 kg. Díky jejich váze a rozměrům je s těmito přístroji velice snadná manipulace a jejich obsluha. Příklady přenosných hasicích přístrojů: Práškový,  Sněhový - CO2, Vodní, Pěnové hasicí přístroje, Hasicí sprej PYROCOOL
 
hasicí přístroje vodní pěnové sněhové práškové plynové
benzín, nafta, olej nevhodné výborně dobře výborně dobře
elektrický rozvaděč nesmí nesmí výborně výborně dobře
knihy, archivy dobře dobře omezeně dobře nevhodné
hobliny, piliny výborně výborně nevhodné nevhodné nevhodné
počítače, video, televizor nesmí nesmí dobře nevhodné dobře


Napište nám

Odesláním fomuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů.

  Opište kód

Jsme na sociálních síťí
K.A.H. Studio